2011

Popílkoviště Chvaletické elektrárny, 30. srpna 2011
Jarek Menzes Černý

Učebna B2P, PřF UK, Praha, 16. září 2011
Dovolte, abych vás stručně seznámila s obsahem mé diplomové práce...


Hochalmspitze, Rakousko, 15. listopadu 2011
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Hochalmspitze, Rakousko, 27. listopadu 2011
Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Exodus 24, 15-18.